Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Операторите на стационарни машини и съоръжения обслужват и наблюдават промишлени машини и оборудване, които са стационарни или тяхната подвижност не е съществена част от оперирането с тях.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Работата изисква главно опит и ползнаване на технологията на производството, което се управлява и контролира.
Често е нужна способност за справяне с пакет от машинни операции и познаване и адаптиране на новости в техниката и съоръженията.

Операторите на стационарни машини и съоръжения изпълняват следните основни задачи:
- регулират, обслужват и наблюдават стационарни машини и съоръжения;
- откриват неизправности, които отстраняват;
- преглеждат готова продукция за дефекти и отклонения от съответните спецификации и настройват показатели на машини;
- извършват поддръжка, ремонт и почистване;
- записват данни за произведената продукция.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този подклас включва следните групи:

811 Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали

812 Машинни оператори в металургичното производство и металообработването

813 Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти

814 Машинни оператори в производството на кучук, пластмаси и хартиени изделия

815 Машинни оператори в тексилното, шивашкото и кожарското производство

816 Машинни оператори в хранително-вкусовата проимишленост

817 Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост

818 Други оператори на стационарни машини и съоръжения

  • Група 811 - Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали
  • Група 812 - Машинни оператори в металургичното производство и металообработването
  • Група 813 - Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти
  • Група 814- Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия
  • Група 815- Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
  • Група 816- Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост
  • Група 817- Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост
  • Група 818 - Други оператори на стационарни машини и съоръжения