Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Професиите, неизискващи специална квалификация обхващат изпълнението на елементарни и рутинни задачи, при които се използват основно ръчни инструменти и често изпълняваната работа изисква някакво физическо усилие.

Професиите, неизискващи специална квалификация изпълняват следните основни задачи:
- почистват, презареждат с материали и извършват основно поддържане на апартаменти, домове, кухни, хотели, офиси и други учреждения;
- мият превозни средства и прозорци;
- помагат в кухни и изпълняват задачи при приготвянето на храни;
- доставят куриерски пратки;
- носят багаж и товари;
- зареждат автомати или отчитат измервателни уреди;
- събират и сортират отпадъци;
- почистват улици и подобни места;
- изпълняват елементарни задачи в селското, горското и рибното стопанство, добивната и преработващата промишленост и строителството;
- сортират, пакетират и разопаковат изделия на ръка и зареждат рафтове;
- извършват различни услуги на улицата;
- карат рикши, превозни средства с ръчно и педално управление или с животинска тяга.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този клас включва следните подкласове:

91 Чистачи и помощници

92 Работници в селското, горското и рибното стопанство

93 Работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта

94 Помощници при приготвянето на храни

95 Улични търговци и работници, извършващи услуги на улицата

96 Работници по събиране на отпадъци и сродни на тях

  • Подклас 91 - ЧИСТАЧИ И ПОМОЩНИЦИ
  • Подклас 92 - РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
  • Подклас 93 - РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
  • Подклас 94 - ПОМОЩНИЦИ ПРИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ХРАНИ
  • Подклас 95 - УЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И РАБОТНИЦИ, ИЗВЪРШВАЩИ УСЛУГИ НА УЛИЦАТА
  • Подклас 96 - РАБОТНИЦИ ПО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ