Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Квалифицираните работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство отглеждат зърнени растения, зеленчуци и плодове, залесяват, запазват и използват гори, събират диви плодове и лечебни растения, отглеждат, развъждат или ловуват животни, произвеждат разнообразни животински продукти, развъждат, отглеждат и ловят риба и други водни организми за осигуряване на продукция за пазара или за собствено потребление.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Квалифицираните работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство изпълняват следните основни задачи:
- подготвят почвата, засяват, засаждат, пръскат, наторяват и прибират реколтата от зърнени култури;
- отглеждат зеленчуци, плодове и други градински растения, събират диви плодове и лечебни растения, отглеждат, развъждат или ловуват животни с цел получаване на месо, вълна, кожи, коприна, мед и други продукти; залесяват, запазват и използват гори;
- развъждат, отглеждат и ловят риба и други водни организми;
- съхраняват и извършват първична обработка на селскостопанска продукция;
- продават продукцията си на купувачи, търговски организации или на пазара.

Този клас включва следните подкласове:

61 Квалифицирани работници в селското стопанство, произвеждащи за пазара

62 Квалифицирани работници в горското, рибното и ловното стопанство, произвеждащи за пазара

63 Селскостопански работници, риболовци и ловци, произвеждащи за собствено потребление
  • Подклас 61 - КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
  • Подклас 62 - КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
  • Подклас 63 - СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ, РИБОЛОВЦИ И ЛОВЦИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ