Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Помощният административен персонал записва, организира, съхранява, изчислява и обработва информация, изпълнява различни административни задачи във връзка с парични операции, уреждане на пътувания, обслужване и информиране на клиенти и уреждане на служебни срещи.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

 Помощният административен персонал изпълнява следните основни задачи:
- стенографира, работи с пишещи и текстообработващи машини, персонални компютри и друга офис техника; въвежда данни;
- изпълнява секретарски задължения; записва и изчислява числови данни;
- води счетоводни, стокови и транспортни документи;
- води документи, свързани с пътнически и товарен транспорт;
- извършва помощна административна работа в библиотеки;
- картотекира документи; извършва работа, свързана с пощенски услуги;
- подготвя и проверява материали за отпечатване;
- помага при кореспонденция на лица, които не могат да четат и пишат;
- извършва парични операции; урежда пътувания;
- предоставя информация по искане на клиенти и урежда служебни срещи;
- работи с телефонна централа.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този клас включва следните подкласове:

41 Общи административни служители и оператори на организационна техника

42 Административен персонал по обслужване на клиенти

43 Административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи

44 Друг помощен административен персонал
  • Подклас 41 - ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ОПЕРАТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
  • Подклас 42 - АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
  • Подклас 43 - АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
  • Подклас 44 - ДРУГ ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ