Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Специалистите обогатяват съществуващите практико-приложни знания умения в дадена област, прилагат научни или художествени методи, концепции, теории и системно изучават водещите постижения в тази област или са ангажирани с изпълнение на някаква комбинация от посочените дейности. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум шесто образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Специалистите изпълняват следните основни задачи:

- провеждат изследвания и анализират резултатите от тях;
- разработват концепции, теории, оперативни методи и методики;
- прилагат съществуващите знания в областта на физическите, математическите и инженерните науки, информационните и комуникационните технологии, хуманитарните и обществените науки, медицинските и здравните услуги;
- провеждат теоретично или практическо обучение по една или повече дисциплини на различни образователни равнища;
- обучават лица със специални образователни потребности и/или хронични заболявания;
- предоставят различни видове стопански, юридически и социални услуги;
- създават и представят произведения на изкуството;
- подготвят научни доклади и отчети;
- предоставят духовни напътствия.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този клас влючва следните подкласове:

21 Специалисти по природни и технически науки

22 Медицински специалисти

23 Преподаватели

24 Стопански и административни специалисти

25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии

26 Юристи и специалисти по обществени науки и култура
  • Подклас 21 - СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
  • Подклас 22 - МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • Подклас 23 - Преподаватели
  • Подклас 24 - СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • Подклас 25 - СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  • Подклас 26 - ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА