Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018

Ръководителите планират, управляват, координират и оценяват цялостната дейност на държавни органи и институции, предприятия и други организации или техните структурни единици; формулират и преразглеждат политики, закони, правила и нормативни актове.

Ръководителите изпълняват следните основни задачи:
- формулират и консултират държавни органи и институции, предприятия и други организации относно политики, бюджети, нормативни актове;
- установяват цели и стандарти, формулират и оценяват програми, политики и процедури за тяхното изпълнение;
- осигуряват подходящи системи и процедури за разработване и прилагане на бюджетен контрол;
- определят материални, човешки и финансови ресурси, необходими за изпълнението на политики и програми;
- наблюдават и оценяват постигнатите резултати от организацията, предприятието и неговите служители;
- избират или одобряват подбора на персонал;
- осигуряват здравословни и безопасни условия на труд;
- планират и ръководят ежедневни дейности;
- представляват и водят преговори от името на правителството, държавните институции, предприятието или други структурни единици.

Този клас включва следните подкласове:

11 Законодатели, висши представители и изпълнителни директори

12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества

13 Ръководители в производството и специализираните услуги

14 Ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги

Бележки:
За ясното разграничаване между ръководителите от клас 1 и приложните специалисти с контролни функции (супервайзъри) от другите класове, трябва да се отбележи следното:
• ръководителите и приложните специалисти с контролни функции (супервайзъри) планират, организират, координират, контролират и управляват работата на други работещи;
• ръководителите отговарят и вземат решения за цялостното стратегическо и оперативно управление на дадено предприятие, организация или техните структурни единици, за бюджета и за избора, назначаването и освобождаването на персонала;
• приложните специалисти с контролни функции (супервайзъри) съветват и подпомагат ръководителите при изпълнение на техните задачи и по-специално по отношение на персонала;
• приложните специалисти с контролни функции (супервайзъри) нямат право да вземат решения.
Важно е да се знае, че ръководителите носят цялата отговорност за дейностите на структурната единица, а приложните специалисти с контролни функции (супервайзъри) са отговорни само за контрола на други работещи.
Не е необходимо ръководителите да носят отговорност едновременно за цялостното стратегическо и оперативно управление, бюджета и за избора, назначаването и освобождаването на персонала. Степента на автономност на ръководителите при изпълнение на техните задължения също може да варира.

  • Подклас 11 - ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
  • Подклас 12 - АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
  • Подклас 13 - РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
  • Подклас 14 - РЪКОВОДИТЕЛИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИ УСЛУГИ