Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Персоналът, полагащ грижи за хора предоставя грижи, наблюдение, контрол и помощ за деца, пациенти, стари хора и лица с увреждания в домашни условия или в здравни и социални заведения.

Персоналът, полагащ грижи за хора изпълнява следните основни задачи:
- помага при придвижването, миенето и други лични нужди;
- индивидуално помага на деца за придобиване на социални умения;
- контролира и участва в дейности, подпомагащи физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на децата;
- наблюдава и информира за възникнали проблеми съответните медицински или социални работници.

Този подклас включва следните групи:

531 Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители

532 Персонал, полагащ здравни грижи за хора

  • Група 531 - Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители
  • Група 532 - Персонал, полагащ здравни грижи за хора