Рубрики


Често задавани въпроси


  • Кой има право на месечна добавка за социална интеграция и на каква?

Право на месечна добавка за социална интеграция имат хората с трайни увреждания. "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане, хората с трайни увреждания ползват правото на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз основа на извършената социална оценка. Потребностите на лицето от рехабилитация, обучение, трудова заетост и професионална реализация, социални услуги, социално включване се преценяват от консултативна комисията определена от директора на дирекция „Социално подпомагане“. За да получите подробна информация за правата си, моля обърнете се към дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.

  • Имам ли право на безплатна винетка и къде се подават документите?

Съгласно чл. 10 в от Закона за пътищата, лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил - негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.) по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика. За да получите винетка е необходимо автомобила да бъде собственост на лицето с увреждане или да е в режим съпружеска имуществена общност. Документи се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.

  • Как и кога мога да получа целева помощ за закупуване на помощно средство?

Целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на молба-декларация, подадена до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния му адрес от лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице. Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на молба-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта. Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта. Допълнителна информация, можете да получите в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.

Хора с увреждания
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България