Рубрики


Деинституционализация на грижата за деца


Процесът на деинституционализация на грижата за деца цели промяна на философията на грижите за децата с акцент върху превенция на рисковете, ранна интервенция, подкрепа на семействата и осигуряване на семейна или близка до семейната среда. Ключово значение за развитието на реформата Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и Плана за действие към нея. Целта е в период от 15 години да бъдат закрити всички специализирани институции за деца. Изпълнението на основните дейности, заложени в Плана за действие съдействат за изграждането на алтернативни услуги, включително и нови социални услуги в общността. Същевременно се върви към подобряване на механизмите за осигуряване на устойчивост на тези услуги, както и ефикасно използване на ресурсите, което ще позволи поетапното закриване на съществуващите специализирани институции. 
 
Деца и семейства
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България