Рубрики


Закрила на детето


Основният принцип, залегнал в специални закони и подзаконови нормативни актове, е ангажиментът на държавата да защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот, като предвижда и осъществява мерки за закрила на правата на детето. Закрилата на детето е система от законодателни, административни и други мерки за гарантиране правата на всяко дете. Осигуряването на правото на детето да живее със своите родители е един от приоритетите на системата за закрила на детето. Усилията са насочени към подобряване на уменията за родителство и промяна на отношението към детето. Компетентните органи за закрила на детето в своята работа се стремят към осигуряване на условия за спазване правата на децата, защита на най-добрия им интерес и осигуряване на подкрепа на децата и семействата. Българското законодателство в областта на закрилата на детето и залегналия в него принцип на предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции само в краен случай, кореспондират с международните стандарти в областта на правата на децата. Неразделна част от прилагането на този принцип е оказването на подкрепа на родителите, когато имат затруднения да полагат грижи за децата си. Органите за закрила на детето на местно ниво полагат целенасочени усилия за превенция на изоставянето и реинтеграция на деца, като освен социално-психологическа подкрепа се предоставя и финансова помощ, която е част от работата по превенция, реинтеграция и настаняване при близки и роднини или в приемно семейство. Изключително важен е индивидуалния подход при работата по всеки случай, който е обвързан с специфичните потребности на детето. От съществено значение за гарантирането на правата и интересите на децата е, че настаняването извън семейството включително и в специализирана институция се извършва от съда.
 
Деца и семейства
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България