Рубрики


Социални услуги


Ключова роля за подобряването на качеството на живот на уязвимите групи имат социалните услуги. Тази форма на подкрепа подпомага и разширява възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности. Социалните услуги се предоставят както в специализирани институции, така и в общността, вкл. в домашна среда. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях. Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно – до три месеца и/или дългосрочно за срок над три месеца. 
 
Редът и условията за разкриване, предоставяне и ползване на социални услуги в България са регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. Социалните услуги могат да бъдат предоставяни от физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, след вписване в Регистъра към Агенцията за социално подпомагане и лицензирани от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, когато се предоставят социални услуги за деца. Кметът на общината управлява социалните услуги на територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, и е работодател на ръководителите на тези услуги. Нормативната уредба в областта на социалните услуги позволява кметът на общината да възложи управлението на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, на частни доставчици (физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство да извършват социални услуги в България) чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат, като осъществява контрол върху тях. В отговор на необходимостта от развитие на устойчива и гъвкава система за социални услуги сред нашите приоритети е повишаване на качеството на услугите, включително и за деца и подобряване на тяхното планиране, финансиране, мониторинг и контрол. 
 
Повишаването на търсенето на дългосрочни грижи сред възрастното население в контекста на негативните процеси, свързани с демографското застаряване, извеждат на преден план необходимостта от междусекторно взаимодействие и прилагане на интегриран подход в грижата за възрастните хора и хората с увреждания. В тази връзка, като едно от основните предизвикателства пред системата за дългосрочни грижи, усилията ни са насочени към насърчаването и развиването на взаимодействието между социалните и здравните услуги.
 
Социални услуги
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България