Рубрики


Социално подпомагане


Цели:

·         подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности;

·         укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни житейски ситуации;

·         подкрепа за социално включване на лицата, които получават социални помощи и на лицата, които ползват социални услуги;

·         подпомагане на трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на изискванията за получаването на месечни социални помощи;

·         насърчаване на предприемачеството в социалната сфера чрез предоставяне на социални услуги от физически и юридически лица.

 

Реализация на социалното подпомагане:

1.      Предоставяне на помощи в пари и/или в натура за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество:

·         по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – месечни, целеви и еднократни;

·         по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. – целеви помощи за отопление съобразно вида отопление;

·         чрез Фонд „Социална закрила“ – еднократни помощи.

2.      Предоставяне на социални услуги.

 

Характеристика на подпомаганите лица:

Право на социални помощи имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество, или с помощта на задължените по чл. 140 от Семейния кодекс да ги издържат лица да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности.

От правото на социално подпомагане се ползват и чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи се от временна закрила, и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

 

Системата за социално подпомагане е изградена на принципа на субективната воля т. е. изрично волеизявление на изпадналото в критична ситуация лице за търсене на помощ от държавата, въз основа на което стартира цялата процедура по проверка, оценка и решение за всеки конкретен случай.

Тя е адаптивна към настъпващите промени в икономическата среда и дава възможност за бърза реакция по отношение осигуряване на адекватна социална закрила в зависимост от финансовите възможности на държавата в дадения момент.

Социално подпомагане
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България