Рубрики


Пенсии


Една от основните цели на Министерството на труда и социалната политика е свързана с повишаване качеството и сигурността на труда чрез защита на осигурителните права на лицата.

 

Българското осигурително законодателство продължава да се усъвършенства, за да може да отговори на предизвикателствата, пред които страната ни е изправена, като усилията се насочват към намиране на балансирани и трайни решения по широк кръг въпроси с цел повишаване на приходите в осигурителната система (което ще гарантира адекватността и устойчивостта й) и ограничаване на разходите в нея. Важна задача е и съобразяването на пенсионната система с демографските и социално-икономическите характеристики на страната, както и устойчивото нарастване на доходите от пенсии, съобразено с темповете на икономически растеж. 

 

Безспорно познаването на социалноосигурителното законодателство допринася за това лицата да могат по-ефективно да защитават правата си. В тази връзка настоящата рубрика има за цел да информира гражданите за основните законови положения и последните промени в законодателството ни с оглед осигуряване на по-добра възможност за защита на техните осигурителни права.

 

Пенсии
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България