Административно обслужване


Административно обслужване                                     У В А Ж А Е М И   Г Р А Ж Д А Н И,

        Ние, служителите от администрацията на МТСП, работим за своите клиенти. Затова поддържаме постоянен диалог,  като според Вашия избор Ви предоставяме актуална и точна информация, на достъпен при общуването език.

       Изпълнявайки политиката и целите по качеството, отнасяща се до административното обслужване в Министерството, и поетите ангажименти с Хартата на клиента, от нас очаквайте:

- да получите отговор на Ваши въпроси, свързани с дейността на Министерството;

- да Ви консултираме относно прилагането на нормативните актове и измененията в тях, за които компетентната администрация е МТСП; 

- да Ви информираме за различните проекти и програми, реализирани от МТСП;

- да получите исканата услуга от компетенциите на администрацията на Министерството, по начин и ред, според утвърдената Система за управление на качеството;

- да Ви запознаем с каналите за достъп до осъществяваните от нас административни услуги;

- да Ви помогнем да отправите своите запитвания, предложения и сигнали, чието решаване не се отнася до нашите правомощия, като Ви информираме как да го направите и коя е администрацията, компетентна да реши въпроса;  

- да Ви насочим към най-близкото териториално поделение на агенциите и фондовете към министъра, които изпълняват политиките по труда и социалната политика, за да разгледат Вашия въпрос или искане.

       Във връзка с реда, регламентиран със Закона за достъп до обществена информация и нашите вътрешни правила,  ние можем да Ви уведомим как да подадете свое заявление.

 

   От 2008 година поддържаме и развиваме Система за управление на качеството,  в съответствие с изискванията на  БДС EN ISO 9001, с ангажимент за миграция на системата към БДС EN ISO 9001:2015.  Нашата външна акредитирана организация - партньор е "Ен Кю Ей Източна Европа" ЕООД.

 

        Нашата администрация активно участва в дейности по проучване на добри практики, в това число и по въвеждане на комплексното административно обслужване.

* * *

Организационна структура на МТСП - май 2017 година

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin