Постановления


ПостановленияПостановление №275 на МС от 01.11.2019 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2020 г.

Постановление №241 на МС от 24.09.2019 г. за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната

Методика за определяне на линията на бедност за страната

Постановление №320  на МС от 20.12.2018 г.  за определяне нов размер на минималната работна заплата(обн. ДВ. бр. 107 от 28.12.2018 г.)

 

Постановление № 170 на МС от 17.08.2018 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.(обн. ДВ бр. 70 от 24.08.2018 г.)


Постановление № 305 от 19 декември 2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход

 

Постановление № 17 от 31 януари 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (загл. доп. - ДВ. бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 ОТ 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 ОТ 2011 г., в сила от 08.04.2011 г.)

 

Постановление  №316  на МС от 20.12.2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за станата ( Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.)

 

Постановление №280 на МС от 8.12.2017 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2018 г. (Обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.)

 

Постановление №141 на МС от 13.07.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

 

Постановление № 335 на МС от 29.12.2017 г. за изменение на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (обн., ДВ, бр. 2 от 3.01.2018 г.)

 

Постановление  № 95 на МС от 18.05.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (обн., ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г., в сила от 1.06.2017 г.)

 

Постановление № 22 на МС от 26.01.2017г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (обн., ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.)

 

Постановление № 23  на МС от 26.01.2017 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.)

 

Постановление № 375 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (Обн., ДВ, бр. 1 от 5.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г.)

 

Постановление № 296 на МС от 30.10.2015 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

 

Постановление № 6 от 15 януари 2009 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход

 

Постановление № 42 на МС от 5.03.2015 г. за изменение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 23 от 2014 г.)

 

Постановление № 44 от 19 февруари 2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "индустрия" и "услуги"

 

Указания на министъра на труда и социалната политика по прилагането на Постановление №44 на Министерския съвет от 19 февруари 2009 г.

 

Постановление № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (изм. ДВ. бр.68 от 25 Август 2009 г.)

 

Постановление № 336 от 30 декември 2009 г. за изменение и допълнение на Постановление № 44 МС от 2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно врeмe (Обн. ДВ. бр.2 от 8 януари 2010 г.)

 

Постановление № 112 от 13 май 2009 г. за създаване на Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет

 

Постановление № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

 

Постановление № 54 на Министерския съвет от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

 

Постановление № 116 на МС от 22 юни 2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

 

Постановление № 202 от 13 август 2009 г. за създаване на механизъм за координация на управлението на средствата от Европейския Съюз

 

Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на Mинистерството на труда и социалната политика (изм. ДВ. бр.2 от 8 януари 2010 г.)

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin