Проекти на нормативни актове


Проекти на нормативни актове
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Проект на доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Анотация

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев - държавен експерт, отдел "Трудово право и условия на труд", Д ТПООУТ

тел.:02/8119 445

ел.поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 14.04.2020 г.

Срок на обсъждане: до 14.05.2020 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 г.

 Проект на доклад

 Оценка на въздействието

 Становище на Министерския съвет

 Анотация

 

Лице за контакт:

 Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

 Ел. поща: Milyana.Pavlova@mlsp.government.bg

 Тел. 0879554360

 Дата на публикуване: 27.03.2020 г.

 Срок за предложения и становища: до 26.04.2020 г. включително.


Проект на Заповед за изменение на методика за разпределение на средствата по Фонд „Социална закрила“

Кратка информация

 

Лице за контакт: Станимир Димитров – юрисконсулт на Фонд „Социална закрила“

тел. 02/8119 673

електронна поща: Stanimir.Dimitrov@mlsp.government.bg

Срок на обсъждане: от 11.02.2020 г. до 12.03.2020 г.


Проект на Национална програма за заетостта на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания

Проект на Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване

Формуляр за кандидатстване (Приложение № 1)

Бюджет на проектно предложение (Приложение № 2)

Таблица за оценка на административно съответствие (Приложение № 3)

Декларация (Приложение № 4)

Изисквания при попълване на бюджета

Анотация

Справка за отразяване на предложенията, получени след общественото обсъждане

 

Лица за контакт:

Любомира Аршинкова, държавен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, тел. за контакти: 02/8119 659 ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Кремена Скечелиева, държавен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, тел. за контакти: 02/8119 441 ел. адрес: Kremena.Skechelieva@mlsp.government.bg.

Дата на публикуване: 29.01.2020 г.

Срок на обсъждане: от 29.01.2020 г. до 28.02.2020 г. включително.

 


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Проект на доклад от министъра на труда и социалната политика

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт: Пламена Петрова - старши юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: Plamena.Petrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 13.01.2020 г.

Срок на обсъждане: от 13.01.2020 г. до 12.02.2020 г.

 


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Проект на доклад на министъра на труда и социалната политика

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерски съвет

 

Лице за контакт: Николай Арнаудов - главен експерт, отдел "Трудово право и условия на труд", ДТПООУТ

тел.:02/8119 518

ел.поща: Nikolay.Arnaudov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 20.12.2019 г.

Срок на обсъждане:от 20.12.2019 г. до 19.01.2020 г.

 


Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2017 – 2018 г.

Период на обществената консултация: 13.12.2019 г. до 12.01.2020 г. включително.

Адрес за изпращане на становища и предложения:  georgi.barkashki@mlsp.government.bg

Лице за контакт: Георги Бъркашки - главен експерт

тел:02/8119 439 


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Период на обществената консултация: 14.12.2019 г. до 12.01.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg


Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд „Социална закрила“

Кратка информация

Лице за контакт: Станимир Димитров – юрисконсулт на Фонд „Социална закрила“

тел. 02/8119 673

електронна поща: Stanimir.Dimitrov@mlsp.government.bg

срок за обсъждане – от 04.11.2019 г. до 05.12.2019 г. включително


Проект на Отчет за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

лице за контакт: Мария Иванова - старши експерт в дирекция "ЖРДПСИ"

тел: 02/8119 439

електронна поща: Maria.Ivanova@mlsp.government.bg 

срок за обсъждане -  от 02.11.2019 г. до 01.12.2019 г. включително


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата

Проект на доклад на министъра на труда и социалната политика

Частична предварителна оценка на въздействие

Становище на администрацията на Министерски съвет

Справка за становищата получени след обществено обсъждане

лице за контакт г-жа Теменужка Златанова, н-к отдел ЖРДП, дирекция ЖРДПСИ

тел.:02/8119 513

ел.поща: Temenujka.Zlatanova@mlsp.government.bg

Срок на обсъждане:от 31.10.2019 г.  до 30.11.2019 г.


Проект на ПЛАН за 2019-2020г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

лице за контакт г-жа Златина Найденова, държавен експерт в дирекция ЖРДПСИ

тел.:02/8119 514

ел.поща:Zlatina.Naydenova@mlsp.government.bg.

Срок на обсъждане:от 29.10.2019 г.  до 29.11.2019 г.


Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ

Мотиви

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019г. за включване в механизма лична помощ

Лица за контакт:

- Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, тел.: 02/8119 659, ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg;

- Кремена Скечелиева, главен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, тел.: 02/8119 441, ел. адрес: Kremena.Skechelieva@mlsp.government.bg.

Дата на публикуване: 25.10.2019 г.

Срок на обсъждане:от 26.10.2019 г.  до 24.11.2019 г. включително.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност за страната за 2020 г.

Проект на доклад на министъра на труда и социалната политика

Частична предварителна оценка на въздействие

Становище на администрацията на Министерски съвет

лице за контакт г-жа Теменужка Златанова, н-к отдел ЖРДП, дирекция ЖРДПСИ

тел.:02/8119 513

ел.поща: Temenujka.Zlatanova@mlsp.government.bg

Срок на обсъждане:от 27.09.2019 г.  до 27.10.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Проект на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Проект на доклад на министъра на труда и социалната политика

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерски съвет

Анотация

Лице за контакт: Ненко Салчев - държавен експерт, отдел "Трудово право и условия на труд", ДТПООУТ

тел.:02/8119 445

ел.поща: Nenko.Salchev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 24.09.2019 г.

Срок на обсъждане:от 24.09.2019 г.  до 24.10.2019 г.

 


Проект на ПМС  за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната

Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната

Проект на доклад на министъра и труда и социалната политика

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерски съвет

Справка за становищата получени след общественото обсъждане

лице за контакт г-жа Теменужка Златанова, н-к отдел ЖРДП, дирекция ЖРДПСИ

тел.:02/8119 513

ел.поща: Temenujka.Zlatanova@mlsp.government.bg

Срок на обсъждане:от 09.08.2019 г.  до 09.09.2019 г.


Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Формуляр за кандидатстване за отпускане на средства за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост, Приложение 1

 Бюджет на конкурсното предложение, Приложение 2

Таблица за оценка на административното съответстви, Приложение 3

Декларация, Приложение 4

Анотация

 

Лице за контакт:

г-жа Стефка Захариева, главен експерт,  Дирекция „ПВХУ“

ел. поща: ahu@mlsp.government.bg

Срок на обсъждане: от 08 юли 2019 г. до 07 август 2019г.


Проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Мотиви

Справка за  постъпили предложения, получени след общественото обсъждане на проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Лице за контакт:

Кремена Скечелиева, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

тел.: 02/8119 441;

ел. поща: Kremena.Skechelieva@mlsp.government.bg

 

Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

тел.: 02/8119 659;

ел. поща: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 28 юни 2019 г.

Срок на обсъждане: от 28 юни 2019 г. до 28 юли 2019г.


Проект на Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019-2023 г.

Проект на План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2019 г.

Проект на План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2020- 2021 г.

Резюме

Сравка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Румен Донев, държавен експерт в отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“,

тел.: 02 811 9507;

ел. поща: rdonev@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 26 юни 2019 г.

Срок на обсъждане: от 26 юни 2019 г. до 25 юли 2019г.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Анотация

Проект на доклад на министъра на труда и социалната политика

Становище на администрацията на Министерския съвет

Частична предварителна оценка на въздействието

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“,

тел.: 02 811 94 35;

ел. поща: Petya.Malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 21 юни 2019 г.

Срок на обсъждане: от 21 юни 2019 г. до 21 юли 2019г

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Справка за становищата, получени в рамките на съгласувателната процедура по чл. 32 от УПМСНА

 

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: Milyana.Pavlova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 532

 

Дата на публикуване: 21.06.2019 г.

Срок за предложения и становища: до 21.07.2019 г. включително.


Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

Мотиви

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на проект на НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

Лице за контакт:

Кремена Скечелиева-  държавен експерт  дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

телефон: 02/8119 441

ел. адрес: Kremena.Skechelieva@mlsp.government.bg

Любомира Аршинкова-  главен експерт  дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

телефон: 02/8119 659

ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 19.06.2019 г.

За предложения и становища до 19.07.2019 г., включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: Milyana.Pavlova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 532

 

Дата на публикуване: 10.06.2019 г.

Срок за предложения и становища: до 10.07.2019 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия

Доклад на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията

Адрес за изпращане на становища и предложения:

vvasiyanova@mh.government.bg

дата на публикуване: 07.06.2019 г.

За предложения и становища: до 20.06.2019 г. включително


Проект на План за 2019 г. за изпълнение на Акуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението (2012-2030 г.)

 

лице за кантакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, деморгафска политика и социална икономика"

тел: 02/8119 439

e-mail: georgi.barkashki@mlsp.government.bg

дата на публикуване: 06.06.2019 г.

За предложения и становища: до 07.07.2019 г. включително


Проект на Доклад за Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Оценка на въздействието

Проект на Постановление

Становище на дирекция " Модернизация на администрацията"

Анотация

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени след обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съветза изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

Лице за контакт:

Людмил Димитров - държавен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: ldimitrov@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 659

Дата на публикуване: 28.05.2019 г.

За предложения и становища до 27.06.2019 г., включително.


Проект на Наредба за включване в механизма лична помощ

Анотация

Мотиви

Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ Приложение 1

Заявление - декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ Приложение 2

Отчет по чл. 27, ал. 2 от Закона за личната помощ Приложение 3

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на проект на Наредба за включване в механизма лична помощ

Лице за контакт:

Любомира Аршинкова - главен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 659

Дата на публикуване: 27.05.2019 г.

За предложения и становища до 26.06.2019 г., включително.


Проект на доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в българия за 2018г.

Анотация

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

 

Лице за контакт:

Елена Гюрова - държавен експерт в отдел РВАСП, дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: Elena.Gyurova@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 418

Дата на публикуване: 16.05.2019 г.

За предложения и становища до 14.06.2019 г., включително.


Проект на Методика за оценка на проекти на програми по чл. 31, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

Анотация

Лице за контакт:

Искрен Ангелов - началник на отдел "Активна политика на пазара на труда"

тел.: 02/8119 428

ел. поща: iskren.angelov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 17.05.2019 г.

Срок за обществено обсъждане: от 20.05.2019 г. до 18.06.2019 г.

 

 

Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика

Мотиви

Анотация

Справка за отразяване на становища, получени след общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №РД-07-5 от 16.05.2018 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Лице за контакт:

Людмил Димитров - държавен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: ldimitrov@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 659

Дата на публикуване: 10.05.2019 г.

За предложения и становища до 10.06.2019 г., включително.


Проект на Наредба за реда  за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази

Анотация

Мотиви

Лице за контакт:

Марин Байчев - държавен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: Marin.Baychev@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 656

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

За предложения и становища до 24.05.2019 г., включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 435

ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 24.04.2019 г.

Срок за обсъждане: от 24.04.2019 г. до 24.05.2019 г.


Анотация

Частична предварителна оценка на въздействието

Доклад

Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания,редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност

Проект на ПМС

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на проект на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност

Лице за контакт:

Любомира Аршинкова - главен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 659

Ирена Цветкова- главен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: Irena.Tsvetkova@mlsp.government.bg

ел. за контакти: +359 2 8119 634

Дата на публикуване: 23.04.2019 г.

За предложения и становища до 23.05.2019 г., включително.

 


Анотация

Доклад

Методика

Национална програма за заетоста на хората с увреждания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

Формуляр за кандидатстване за получаване на финансиране от средствата на Агенцията за хората с увреждания по чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

Бюджет на проектното предложение Приложение 2

Таблица за оценкана административното съответствие Приложение 3

Декларация Приложение 4

Изисквания при попълване на бюджета

Лице за контакт:

Марин Байчев - държавен експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

e-mail: Marin.Baychev@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 8119 656

Дата на публикуване: 22.04.2019 г.

За предложения и становища до 22.05.2019 г., включително.


Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Мотиви

Анотация 

Изисквания за попълване на бюджета - приложение 2 на дейностите от първа група

Изисквания за попълване на формуляр

Формуляр за кандидатстване Приложение 1

Проектен бюджет Приложение 2

Проект на бюджет Приложение 3

Таблица за оценкана административното съответствие Приложение 4

Декларация Приложение 5

Европейски формат на автобиография Приложение 6

Декларация Приложение 7

Лице за контакт:

Теодора Спасова - ст. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 9318095

+ 359 2 8329073

Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

За предложения и становища до 17.05.2019 г., включително.


Методика за финансиране на целеви проектина специализирани предприятия и кооперации на хората с уврежданияпочл.49 от  закона за хората с   увреждания

Мотиви

Анотация

Формуляр Приложение 1

Бжджет на проектно приложение Приложение 2

Таблица за оценкана административното съответствие Приложение 3

Структура и съдържание на инвестиционния бизнес проектпо глава трета Приложение 4

Формуляр Приложение 5

Бюджет на проектното предложение по глава трета от методиката Приложение 6

Таблица за оценкана административното съответствие Приложение 7

Декларация Приложение 8

Лице за контакт:

Жасмина Петкова - гл. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 9318095

+ 359 2 8329073

Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

За предложения и становища до 17.05.2019 г., включително.


Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Мотиви

Анотация

Изисквания при попълване на бюджета

Формуляр Приложение 1

Бюджет на конкурсното предложение Приложение 2-3

Таблица за оценкана административното съответствие Приложение 4

Декларация Приложение 5А

Декларация Приложение 5Б

Декларация Приложение 6

Европейски формат на автобиография Приложение 7

Лице за контакт:

Ива Ангелова - ст. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 9318095

+ 359 2 8329073

Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

За предложения и становища до 17.05.2019 г., включително.


Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти.

Мотиви

Анотация

Изисквания при попълване на бюджета

Формуляр приложение 1

Бюджет на проектно предложение приложение 2

Таблица за оценка на административното съответствие Приложение 3

Декларация Приложение 4

Европейски формат на автобиография Приложение 5

Лице за контакт:

Тони Николова - гл. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

 тел. за контакти: +359 2 9318095

  + 359 2 8329073

Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

За предложения и становища до 17.05.2019 г., включително.

 

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка с отразени становища след обществено обсъждане

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция „Социално включване“

Ел. поща: yoanna.germanova@mlsp.government.bg

Тел.: 02/8119 532

Дата на публикуване: 15.04.2019 г.

За предложения и становища до 28.04.2019 г., включително.


Проект на методика за оценка на социалната добавена стойност

Цялостна предварителна оценка на въздействие

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействие

Становище на Министерски съвет

Анотация

Лице за контакт:Теодора Тодорова, тел.:02/8119 547, eл.поща:teodora.demireva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:02.04.2019 г.

Срок  за предложение и становища до 01.05.2019 г.

 


Проект на Постановление за приемане на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономикаи приложения към правилника

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Цялостна предварителна оценка на въздействието на Проект на  правилник за прилагане   на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Резюме

Становище

Проект на доклад на Министъра на труда и социалната политика

Анотация

Лице за контакт: Илия Гаралиев, старши експерт дирекция ЖРДПСИ

ел. поща: Iliya.Garaliev@mlsp.government.bg, тел.:02/8119-547

дата на публикуване:22.03.2019 г.

За предложения и становища до 20.04.2019 г.

 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка с отразени становища след обществено обсъждане

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg

Тел.: 02/8119 532

Дата на публикуване: 20.03.2019 г.

За предложения и становища до 18.04.2019 г., включително.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

Анотация

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg

Тел.: 02/8119 532

Дата на публикуване: 20.03.2019 г.

За предложения и становища до 18.04.2019 г., включително.

 


Проект на План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.)

Проект на Доклад за изпълнението на Плана за действие 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) за 2018 г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Камелия Николова, Главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, Държавна агенция за закрила на детето

Ел. поща: Kamelia.Nikolova@sacp.government.bg

Тел. 02/933 90 34

Дата на публикуване: 20.03.2019 г.

За предложения и становища до 22.04.2019 г., включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 501

ел. поща: kstoimenova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 501

ел. поща: kstoimenova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лица за контакт:

Гергана Янкова, младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Николай Алексиев, старши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 528

ел. поща: gergana.yankova@mlsp.government.bg

nikolay.aleksiev@mlso.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за осигурителните каси

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Марио Костов, младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 503

ел. поща: mario.kostov@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.


Проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.

Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Милена Дянкова, началник на отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики, програми за детето, стратегическо развитие и координация“, Държавна агенция за закрила на детето

Ел. поща: Milena.Dyankova@sacp.government.bg

Тел. 02/933 90 42

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Миглена Христова, старши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 503

ел. поща: m.hristova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Проект на доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Бояна Янева, държавен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 503

ел. поща: boyana.yaneva@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.


Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

Анотация

Лице за контакт:

Искрен Ангелов - началник на отдел "Активна политика на пазара на труда"

тел.: 02/8119 428

ел. поща: iskren.angelov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Срок за обществено обсъждане: от 12.03.2019 г. до 11.04.2019 г.

 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания

Проект на Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Пламена Петрова - старши юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: plamenapetrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 22.02.2019 г.

Срок за обществено обсъждане: от 22.02.2019 г. до 23.03.2019 г.

 

 

Проект на Доклад

Проект на Постановление за приемане на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Приложение №1

Приложение №2

Цялостна предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Лицa за контакт:

Любомира Аршинкова - отдел ИХУ, дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

тел.: 02/8119 659

ел. поща: consultdokument@mlsp.government.bg

Ирена Цветкова - отдел ИХУ, дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

тел.: 02/8119 634

ел. поща: consultdokument@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 22.02.2019 г.

Срок за обществено обсъждане: от 22.02.2019 г. до 23.03.2019 г.

 

 

Проект на Доклад

Проект Постановление за приемане на Правилник за прилагане на закона на хората с увреждания

Правилник за прилагане на закона на хората с увреждания

Цялостна предварителна оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Лицa за контакт:

Любомира Аршинкова - отдел ИХУ, дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

тел.: 02/8119 659

ел. поща: consultdokument@mlsp.government.bg

Ирена Цветкова - отдел ИХУ, дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

тел.: 02/8119 634

ел. поща: consultdokument@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 22.02.2019 г.

Срок за обществено обсъждане: от 22.02.2019 г. до 23.03.2019 г.

 

 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Проект на Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Пламена Петрова - старши юрисконсулт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел.: 02/8119 521

ел. поща: plamenapetrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 19.02.2019 г.

Срок за обществено обсъждане: от 19.02.2019 г. до 20.03.2019 г.

 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка с отразени становища след обществено обсъждане

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg

Тел.: 02/8119 532

Дата на публикуване: 14.02.2019 г.

За предложения и становища: до 15.03.2019 г. включително


Проект на Наредба за изменениe и допълнение на НАРЕДБА № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица(издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 29 от 12.04.2016 г., в сила от 12.04.2016 г., изм. и доп., бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Мотиви

Резюме

Лице за контакт:

Анна Ангелова, началник отдел „Програмиране и подбор на операции“,

Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Агенция за социално подпомагане,

телефон. 02/8119 694,

ел. адрес: a.angelova@asp.government.bg

дата на публикуване: 06.02.2019 г.

За предложения и становища до 07.03.2019 г.

 


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №138 от 04.06.2014 г. (обн. ДВ, бр. 48 от 2014 г., доп. бр. 55 от 2017 г.) за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Лице за контакт:

Георги Бъркашки, главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"

ел.поща: gbarkashki@mlsp.government.bg

тел:02/8119 439

дата на публикуване: 25.01.2019 г.

За предложения и становища: до 24.02.2019 г.


Проект на Национална стратегия за активен живот на възрастни хора 2019-2030 г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Златина Найденова, държавен експерт в  дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“

ел. поща: znaydenova@mlsp.government.bg

тел: 02/8119 514

Дата на публикуване: 18.01.2019 г.

За предложения и становища: до 17.02.2019 г.


Проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Радиона Никова, директор на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо планиране и координация“, Държавна агенция за закрила на детето

ел. поща: Radiona.Nikova@sacp.government.bg

тел: 02/9339043

Дата на публикуване: 10.01.2019 г.

За предложения и становища: до 08.02.2019 г.


Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Пламена Петрова  - старши експерт в дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

тел: 02/8119 521

ел. поща: plamenapetrova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 21.12.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 21.12.2018 г. до  21.01.2019 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Мотиви

 

Лице за контакт:

Лариса Тодорова, началник отдел „Трудово право и условия на труд“, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“,

тел.: 02 8119540;

ел. поща: ltodorova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 21.12.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 21.12.2018 г. до 21.01.2019 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 37 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица в България за периода 2014-2020 г.

Проект на Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

 

Лице за контакт:

Анна Ангелова - началник на отдел "Програмиране и подбор на операции", дирекция "Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция", Агенция за социално подпомагане

тел: 02/8119 694

ел. поща: a.angelova@asp.government.bg

Дата на публикуване: 17.12.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 17.12.2018 г. до 17.01.2019 г.


Проект на План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Проект на Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Анотация

Справка с отразени становища след обществено обсъждане

 

Лице за контакт:

Агнес Николова – главен експерт в дирекция „Социално включване“

тел. 02/8119 532

e-mail: agnikolova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 12.12.2018 г.

За предложения и становища до 11.01.2019 г. включително.


Проект на Методика за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“

Заповед

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Лице за контакт:

Станимир Димитров - юрисконсулт на фонд "Социална закрила"

Тел.: 02/8119 673

Ел. поща: Stanimir.Dimitrov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 04.12.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 04.12.2018 г. до 03.01.2018 г. включително


Проект на национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода2019- 2020г.

Анотация на проект на национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода2019- 2020г.

Лице за контакт:

Eлена Гюрова, държавен експерт в отдел РВАСП,

дирекция ПХУРВСП, служебен телефон: 02/8119 418,

ел. адрес: Elena.Gyurova@mlsp.government.bg

срок: 23.11.2018г. до 23.12.2018г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-19 от .2008 г.за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

Лице за контакт:

Марин Байчев, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“,

служебен телефон: 02/8119 656,

ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg

срок: 20.11.2018г. до 20.12.2018г.


Проект на Правилника за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

Лице за контакт:

Елка Милева, държавен експерт в отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

ел. поща: emileva@mlsp.government.bg

тел: 02/8119 533

Дата на публикуване: 16.11.2018 г.

За предложения и становища: до 16.12.2018 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение н Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 501

ел. поща: kstoimenova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 14.11.2018 г.

Срок за обсъждане: от 14.11.2018 г. до 14.12.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: mpavlova@mlsp.government.bg,

Тел. 02/8119 532

 

Дата на публикуване: 13.11.2018 г.

За предложения и становища до 12.12.2018 г. включително.


Проект на Постановление  за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Лице за контакт:

Юлия Величкова

ел. поща: yvelichkova@mh.government.bg

Дата на публикуване: 10.11.2018 г.

За предложения и становища до 23.11.2018 г. включително

 

 


Проект на постановление за определяне на нов размер на минималната работна заплата

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка с отразени становища,получени след обществено обсъждане

Лице за контакт:

Теменужка  Златанова, началник на отдел "Жизнено равнище и демографска политика“, дирекция  "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции"

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

тел.:02/8119 513

Дата на публикуване: 31.10.2018 г.

За предложения и становища до 30.11.2018 г. включително


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Анотация

Лице за контакт:

Николай Арнаудов, главен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Тел.: 02/8119 518

Ел. поща: Nikolay.Arnaudov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 24.10.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 24.10.2018 г. до 23.11.2018 г.

 

 


Проект на Закон за социалните услуги

Мотиви

Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието

Резюме на цялостна предварителна оценка

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на постъпилите предложения

Лице за контакт:

Йоанна Германова – държавен експерт в дирекция „Социално включване“

тел. 02/8119 532

e-mail: jpetrova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 16.10.2018 г.

За предложения и становища до 15.11.2018 г. включително.


Проект на Отчет за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Лице за контакт: Георги Бъркашки - старши експерт в дирекция "ЖРДПСИ"

тел: 02 8119 439

ел.адрес: gbarkashki@mlsp.government.bg 

дата на публикуване:25.09.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 25.09.2018 г. до 24.10.2018 г. включително


Проект на Закон за хората с увреждания

Мотиви

Доклад

Цялостна оценка на въздействието

Становище на МС

Справка за отразяване на постъпилите предложения

Лица за контакт:

Кремена Скечелиева, главен експерт в отдел РВАСП, дирекция ПХУРВСП

тел. 02/8119 441

ел. поща: consultdokument@mlsp.government.bg

Любомира Аршинкова, главен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

тел.: 02/8119659

ел. адрес: consultdokument@mlsp.government.bg

Марин Байчев, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП

тел.: 02/81194656

ел. адрес: consultdokument@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 27.08.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 28.08.2018 г. до 26.09.2018 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 501

ел. поща: kstoimenova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Срок за обсъждане: от 03.08.2018 г. до 03.09.2018 г.


Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2017 г.

Доклад

Анотация

 

Лице за контакт:

Милена Дянкова, началник на отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики, програми за детето, стратегическо развитие и координация“, Държавна агенция за закрила на детето

Ел. поща: Milena.Dyankova@sacp.government.bg

Тел. 02/933 90 42

 

Дата на публикуване: 05.07.2018 г.

За предложения и становища до 03.08.2018 г. включително.


Проект на Постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.

Проект на Доклад

Частична оценка на въздействие

Становище на Министерския съвет

Лице за контакт: Теменужка Златанова, началник отдел ЖСДТСИ, дирекция СПДП

тел.:02/81 19 513

ел. поща tzlatanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:04.07.2018 г.

Срок за обсъждане: от 04.07.2018 г. до 02.08.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Проект на Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Пламена Петрова - старши юрисконсулт в отдел "Правно обслужване и обществени поръчки", дирекция "Правно и административно обслужване и човешки ресурси"

ел. поща: plamenapetrova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119521

Дата на публикуване: 22.06.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 22.06.2018 г. до 22.07.2018 г.

 

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

Анотация

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев, главен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел.: 02/8119 528

ел. поща: nenko.salchev@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 22.06.2018 г.

Срок за обсъждане: от 22.06.2018 г. до 22.07.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерски съвет

Справка за отразяване на становищата след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Пламена Петрова - старши юрисконсулт в отдел "Правно обслужване и обществени поръчки", дирекция "Правно и административно обслужване и човешки ресурси"

ел. поща: plamenapetrova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119521

Дата на публикуване: 19.06.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 19.06.2018 г. до 19.07.2018 г.


Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

Справка относно предложения и коментари по проекта на Концепцията на Закона за социалните услуги

Анотация

 

Лице за контакт:

Светла Стоянова - държавен експерт в дирекция "Социално включване"

ел. поща: Svetla.Stoyanova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119454

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 08.06.2018 г. до 07.07.2018 г.


Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Ани Евгениева-Георгиева, главен експерт в отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“ в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

ел. поща: aevgenieva@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 418

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 08.06.2018 г. до 07.07.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Тел.: 02/8119 435

Ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 23.05.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 23.05.2018 г. до 24.06.2018 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Мотиви

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 

Лице за контакт:

Кремена Огнянова, главен експерт в отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“ в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

ел. поща: Kremena.Ognyanova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 441

Дата на публикуване: 23.05.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 23.05.2018 г. до 22.06.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Славка Радева, главен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Тел.: 02/8119 540

Ел. поща: slavka.radeva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 22.05.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 22.05.2018 г. до 21.06.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Доклад

Анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Тел.: 02/8119 435

Ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 22.05.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 22.05.2018 г. до 07.06.2018 г.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Мотиви

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Справка за становищата, получени в рамките на съгласувателната процедура по чл. 32 от УПМСНА

Лице за контакт:

Миляна Павлова – държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: mpavlova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 532

 

Дата на публикуване: 22.05.2018 г.

За предложения и становища до 20.06.2018 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: mpavlova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 532

 

Дата на публикуване: 18.05.2018 г.

За предложения и становища до 16.06.2018 г. включително.


Обявление за откриване на производство по издаване на заповед за разпространение на Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш

Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш

 

Лице за контакт: Красимира Айнаджиева

електронна поща: Krasimira.Aynadzhieva@mlsp.government.bg

телефон: 02/8119540

Дата на публикуване: 16.05.2018

Срок за предложения и възражения: 17.05.2018 до 17.06.2018


План за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Лице за контакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в отдел ДПП, дирекция СПДП

тел: 02 8119 439

ел.поща: gbarkashki@mlsp.government.bg

дата на публикуване: 15.05.2018 г.

Срок за обществено обсъждане от 15.05.2018 г. до 14.06.2018 г.


Проект на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Доклад

Мотиви

Становище на МС

Окончателно становище на МС

Цялостна оценка на въздействие

Лице за контакт:

Теодора Демирева, държавен експерт отдел ЖСДТСИ, дирекция СПДП

тел: 02/8119-547, ел. поща:tdemireva@mlsp.government.bg

Дата на публикуване:11.05.2018 г.

Срок за обществено: от 11.05.2018 г. до 11.06.2018 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект на Методика за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”

Приложение 1

Приложение 1а

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

 

Лице за контакт:

Марина Сарадинова, изпълнителен директор на фонд "Социална закрила"

Тел.: 02/8119 401

Ел. поща: saf@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 09.05.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 09.05.2018 г. до 09.06.2018 г. включително


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Тел.: 02/8119 435

Ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 26.04.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: от 26.04.2018 г. до 26.05.2018 г. включително


Концепция за регламентиране на фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване"

Тел.: 02/8119 435

Ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 10.04.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: 24.04.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет - 1

Становище на Министерския съвет - 2

Лице за контакт:

Христо Симеонов, началник на отдел "Свободно движение на работници, миграция и интеграция", дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

тел.: 02/8119 546

ел. поща: hr_simeonov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Срок за обсъждане: от 30.03.2018 г. до 29.04.2018 г.

 Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на  Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. бр. 1 от 2006 г., изм. и доп., бр. 20 от 2014 г., изм., бр. 29 от 2017 г.)

Доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на министерския съвет

Анотация

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев, главен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02/8119 528

ел. поща: nenko.salchev@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 27.03.2018 г.

Срок за обсъждане: от 27.03.2018 г. до 10.04.2018 г.


Доклад

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Анотация

Частична предварителна оценка на въздействието

 Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

Справка за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане

Лице за контакт:

Марин Байчев, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“,

служебен телефон: 02/8119 656,

ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg

срок: 07.03.2018г. до 06.04.2018г.

 

 


Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Анотация

Доклад

Мотиви

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02/8119 501

ел. поща: kstoimenova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 2.03.2018 г.

Срок за обсъждане: от 2.03.2018 г. до 2.04.2018 г.


Проект на Националната програма за закрила на детето за 2018 г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Антоанета Недкова, младши експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: antoaneta.nedkova@misp.government.bg

Тел. 02/8119 660

 

Дата на публикуване: 02.03.2018 г.

За предложения и становища до 01.04.2018 г., включително.


 Проект на Наредба за за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Справка за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане

Лице за контакт:

Марин Байчев, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“,

служебен телефон: 02/8119 656,

ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg

срок: 26.02.2018г. до 27.03.2018г.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Проект на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Доклад

Анотация

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Ненко Салчев, главен експерт отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

Ел. поща: nenko.salchev@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 528

 

Дата на публикуване: 23.02.2018 г.

Срок за обсъждане: от 23.02.2018 г. до 23.03.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова, началник на отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 532

 

Дата на публикуване: 16.02.2018 г.

За предложения и становища до 18.03.2018 г. включително.


Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

Анотация

Лице за контакт:

Искрен Ангелов, началник на отдел „Активна политика на пазара на труда“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

eл. поща: iangelov@mlsp.government.bg

Тел: 02/8119 428

Дата на публикуване: 13.02.2018 г.

За предложения и становища: до 27.02.2018 г.


Доклад

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите наи захора с увреждания

Анотация

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията "

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 667

ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 09.02.2018 г.

За предложения и становища в срок до 11.03.2018 г.

 


Проект на Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл.25, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Анотация

Приложения

Прилажение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Лице за контакт:

Марин Байчев, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“,

служебен телефон: 02/8119 656,

ел. адрес: Marin.Baychev@mlsp.government.bg

срок: 06.02.2018г. до 08.03.2018г.

 

 


Проект на Постановление на Министерския съвет заизменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна  инспекция  по труда”

Доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерски съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Ивелина Шопска, юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и обществени поръчки“ в дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси“,

тел: 02 8119 451

ел. адрес: ivelina.shopska@mlsp.government.bg

Срок за обсъждане от 02.02.2018 г. до 06.03.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерски съвет

Лице за контакт:

Христо Симеонов, началник на отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“ в дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, тел.: 02 8119 546; ел. поща: hr_simeonov@mlsp.government.bg.

Срок за обсъждане от 30.01.2018 г. до 12.02.2018г.


ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания ивъв връзка с чл. 28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Анотация

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 667

ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 26.01.2018 г.

За предложения и становища в срок до 27.02.2018 г.

 


Проект на Методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания

Анотация

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 667

ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 17.01.2018 г.

За предложения и становища в срок до 17.02.2018 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Становище на Министерски съвет

Доклад

Оценка на въздействието

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.:02 8119435; ел. поща: P.Malakova@mlsp.government.bg.

Срок за обсъждане от 16 януари 2018 г. до 17 февруари 2018г.


Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Оценка на въздействието

Становище на Министерски съвет

Справка за отразяване на становища

Лица за контакт:

Лариса Тодорова, началник на отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.:02 8119540; ел. поща: ltodorova@mlsp.government.bg

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.:02 8119435; ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

Срок на публикуване: 12.12.2017г.

Срок за обсъждане: от  12.12.2017 г. до 11.01.2018 г.


Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хората с увреждания

Анотация

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 667

ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg;  

Дата на публикуване: 04.12.2017 г.

За предложения и становища в срок до 04.01.2018 г.


Наредбаза изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“

Анотация

Лице за контакт:

Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 9870544; 02 8119539

ел. поща: petkova@mlsp.government.bg

Срок на публикуване: 27.11.2017г.

Срок за обсъждане от  27.11.2017 г. до 28.12.2017 г.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд"

Анотация

Лице за контакт:

Калина Петкова, директор дирекция ТПООУТ

тел. 02/ 8119 539

ел. поща: petkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 27.11.2017 г.

Срок за обсъждане от 27.11.2017 г. до 28.12.2017 г.


 

Проект на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

Доклад

Справка за постъпилите предложения и становища

 

Лице за контакт:

Светла Стоянова – държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

тел. 02/8119 454

e-mail: Svetla.Stoyanova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 22.11.2017 г.

За предложения и становища до 22.12.2017 г., включително.


Проект на Закон за изменение на Закона за социално подпомагане

Мотиви

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

 

Лице за контакт:

Антоанета Недкова – младши експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

тел. 02/8119 660

e-mail: antoaneta.nedkova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 21.11.2017 г.

За предложения и становища до 05.12.2017 г. включително.


Проект на Закон за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда относно определяне на минималната работна заплата

Проект на РМС

Проект на доклад

Мотиви

Конвенция 131 на МОТ относно определяне на минималната работна заплата

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник на отдел ЖСДТСИ, дирекция СПДП

тел. 02/ 8119 513

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 16.11.2017 г.

Срок за обсъждане от 16.11.2017 г. до 16.12.2017 г.


Проект на Постановление на Министерския Съвет за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник на отдел ЖСДТСИ, дирекция СПДП

тел. 02/ 8119 513

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 15.11.2017 г.

Срок за обсъждане от 15.11.2017 г. до 15.12.2017 г.


Проект на Постановление за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване", дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел. 02/8119 435

e-mail: p.malakova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 13.11.2017 г.

Срок за обсъждане от 13.11.2017 г. до 13.12.2017 г.


Проект на Правилник за изменение на Правилник по безопасността на труда при взривните работи

Анотация

Лице за контакт:

Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 9870544; 02 8119539

ел. поща: petkova@mlsp.government.bg

Срок за обсъждане от  10.11.2017 г. до 10.12.2017 г.


Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2015– 2016г.

Лице за контакт:

Златина Найденова, държавен експерт в отдел ДПП, дирекция СПДП,

служебен телефон: 02/8119 514,

ел. адрес: znaydenova@mlsp.government.bg       

Дата на публикуване: 06.11.2017 г.

За предложения и становища срок до 06.12.2017 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов месечен размер на Гарантирания минимален доход

Проект на Доклад

Оценка на въздействието

Становище на оценка на въздействието

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 667,

ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg;

Дата на публикуване: 03.11.2017 г.

За предложения и становища срок до 03.12.2017 г.


Проект на ПМС за определяне размера на линията на бедност за станата за 2018 г.

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник на отдел ЖСДТСИ, дирекция СПДП

тел. 02/ 8119 513

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

За предложения и становища в срок до 26.11.2017 г.


Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1100 от 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Анотация

 

Лице за контакт:

Лариса Тодорова, началник на отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел. 02/ 8119 540

ел. поща: ltodorova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 27.10.2017 г.

За предложения и становища в срок до 26.11.2017 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Мотиви

Лице за контакт:

Кремена Огнянова, главен експерт в отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, дирекция„Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи “

Ел. поща: Кremena.Ognyanova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 441

Дата на публикуване: 20.10.2017 г.

За предложения и становища до 20.11.2017 г. вкл.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на РМС

Мотиви

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

Лице за контакт:

Христо Симеонов, началник на отдел СДРМИ, дирекция ППТТМ

тел. 02/ 8119 546

ел. поща: hr_simeonov@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 12.10.2017 г.

За предложения и становища в срок до 11.11.2017 г.


Отчет за 2016 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Лице за контакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в отдел ДПП в дирекция СПДП

тел:02 8119 439

e-mail: gbarkashki@mlsp.government.bg 

дата на публикуване: 03.10.2017 г.

За предложения и становища до 04.11.2017 г.

Методика за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, съгласно чл.12, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Анотация

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 667,

ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg;

 Дата на публикуване: 29.09.2017 г.

За предложения и становища срок до 28.10.2017 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Справка за становищата, получени в рамките на съгласувателната процедура по чл. 32 от УПМСНА

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова, началник на отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 660

 

Дата на публикуване: 13.09.2017 г.

За предложения и становища до 13.10.2017 г. включително.


Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

 

Лице за контакт:

Елка Милева, държавен експерт в отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

ел. поща: emileva@mlsp.government.bg

тел: 02/8119 533

Дата на публикуване: 1.09.2017 г.

За предложения и становища: до 30.09.2017 г.

 


Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2016г.

Анотация

 

Лице за контакт:

Ани Евгениева, главен експерт в отдел " Равни възможности, антидискриминация и социални помощи “, дирекция „ Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи “

Ел. поща:  aevgenieva@mlsp.government.bg

Тел. 02/ 8119 418

Дата на публикуване: 01.09.2017 г.

За предложения и становища до 01.10.2017 г. включително.


Доклад за предприетите мерки по прилагането на Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на женитe

Анотация

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, служебен телефон: 02/8119 667, ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg;

 Дата на публикуване: 30.08.2017 г.

За предложения и становища срок до 30.09.2017 г.

 

 


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Мотиви

Становище

 

 

Лице за контакт:

Севдалина Гебова, младши експерт в отдел "Интеграция на хора с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

Ел. поща: Sevdalina.Gebova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 441

Дата на публикуване: 25.08.2017 г.

За предложения и становища до 25.09.2017 г. включително.

 


Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2016 г.

Доклад

Анотация

 

Лице за контакт:

Милена Дянкова, началник на отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики и програми, стратегическо планиране и координация“, Държавна агенция за закрила на детето

Ел. поща: Milena.Dyankova@sacp.government.bg

Тел. 02/933 90 42

 

Дата на публикуване: 25.08.2017 г.

За предложения и становища до 24.09.2017 г. включително.


Проект на Постановление за изменение на Постановление №17 на Министерския съвет от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

 

Лице за контакт:

Кремена Огнянова, главен експерт в отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

Ел. поща: Kremena.Ognyanova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 441

Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

За предложения и становища до 15.09.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

 

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хора с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

Ел. поща: gmashova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 667

 

Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

За предложения и становища до 15.09.2017 г. включително.

 


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

Проект на РМС

Проект на доклад

Мотиви

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

 

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хора с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

Ел. поща: gmashova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 667

 

Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

За предложения и становища до 15.09.2017 г. включително.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова, началник на отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 660

 

Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

За предложения и становища до 14.09.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Йоанна Германова, началник на отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 660

 

Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

За предложения и становища до 14.09.2017 г. включително.


Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

Анотация

 

Лице за контакт:

Даниела Кичева, главен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: daniela.kicheva@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119 454

 

Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

За предложения и становища до 14.09.2017 г. включително.


Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

Лице за контакт:

Елка Милева, държавен експерт в отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

ел. поща: emileva@mlsp.government.bg

тел: 02/8119 533

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

За предложения и становища: до 10.09.2017 г.

 


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Проект на доклад

Мотиви

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Лице за контакт:

Елка Милева, държавен експерт в отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

ел. поща: emileva@mlsp.government.bg

тел: 02/8119 533

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

За предложения и становища: до 10.09.2017 г.

 


Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция МА в МС

Лице за контакт:

Христо Симеонов, началник на отдел "Свободно движение на работници, миграция и интеграция", дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"

Дата на публикуване: 10.08.2017 г.

За предложения и становища: до 10.09.2017 г.

 


А Р Х И В  - ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 


Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Анотация

 

Лице за контакт:

Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 9870544; 02 8119539

ел. поща: petkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 26.02.2018 г.

Срок за обсъждане: 26.03.2018 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Анотация

 

Лице за контакт:

Лариса Тодорова, началник на отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

тел. 02/ 8119 540

ел. поща: ltodorova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 27.10.2017 г.

За предложения и становища в срок до 26.11.2017 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

Доклад

Оценка на въздействието

Становище на оценка на въздействието

Справка за отразяване на становищата

 

Лице за контакт:

Лариса Тодорова, началник отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел. 02/ 8119 540

ел. поща: ltodorova@mlsp.government.bg

 

Дата на публикуване: 13.11.2017 г.

Срок за обсъждане от 13.11.2017 г. до 13.12.2017 г.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Проект на доклад

Мотиви

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справказа отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Становище, получено при общественото обсъждане на проекта на ЗИД на ЗЗБУТ

 

Лице за контакт:

Дарина Конова, държавен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: d.konova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 518

 

Дата на публикуване: 28.07.2017 г.

За предложения и становища до 28.08.2017 г.


Проект на Националната програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 г.

Проект на доклад

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане

Становище

Лице за контакт:

Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

тел.: 02 9870544; 02 8119539

ел. поща: petkova@mlsp.government.bg

Срок за обсъждане от  02.11.2017 г. до 02.12.2017 г.


 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, издадена от министъра на труда и социалната политика

Мотиви

 

Лице за контакт:

Севдалина Гебова - младши експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

Ел. поща:Sevdalina.Gebova@mlsp.government.bg

Тел. 02/8119441

 

Дата на публикуване:22.06.2017 г.

Срокът за обсъждане на акта е 30 дни.


Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

 

Лице за контакт:

Лариса Тодорова, държавен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: ltodorova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 540

 

Дата на публикуване: 14.06.2017 г.

За предложения и становища до 14.07.2017 г. включително.


Проект на Наредбата за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика

Мотиви

Справка за постъпилите предложения

 

Лице за контакт:

Людмил Димитров, държавен експерт в отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

Ел. поща: ldimitrov@mlsp.government.bg

Тел. 02 8119 659

 

Дата на публикуване: 07.06.2017 г.

Срокът за обсъждане на акта е 30 дни.


Проект на постановление за изменение на Постановление №138

Проект на доклад

Кратка анотация

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция на МС

Лица за контакт:

Георги Бъркашки,  главен експерт отдел  "Демографска политика и планиране"

e-mail: gbarkashki@mlsp.government.bg

тел. 028119439 


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на доклад

Частична оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: p.malakova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 435

 

Дата на публикуване: 23.05.2017 г.

За предложения и становища до 15.06.2017 г. включително.


Проект за Закон за изменение на Закона за държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Проект на доклад

Мотиви

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: p.malakova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 435

 

Дата на публикуване: 23.05.2017 г.


Проект на постановление на Министерския съвет за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Лице за контакт:

Теменужка  Златанова, началник на отдел "Жизнен стандарт доходи от труд и социална икономика", дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

тел.:02/8119 513

 

Дата на публикуване: 19.05.2017 г.

За предложения и становища до 19.06.2017 г. включително.

 

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Христо Симеонов, началник на отдел "Свободно движение на работници, миграция и интеграция", дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"

ел. поща: hr_simeonov@mlsp.government.bg

тел.:02/8119 546

 

Дата на публикуване: 16.05.2017 г.

За предложения и становища до 30.05.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за постъпилите предложения

 

Лице за контакт:

Лариса Тодорова, държавен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: ltodorova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 540

 

Дата на публикуване: 11.04.2017 г.

За предложения и становища до 11.05.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: k.stoimenova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 501

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за постъпилите предложения

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: k.stoimenova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 501

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: k.stoimenova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 501

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,  приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: k.stoimenova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 501

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: p.malakova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 435

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и  разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, приета с ПМС № 233 от 2015 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: p.malakova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 435

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: p.malakova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 435

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: p.malakova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 435

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на МС за определяне нов размер на минималната работна заплата

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник отдел "Жизнен стандарт доходи от труд и социална икономика", дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 513

Дата на публикуване: 9.01.2017г.


Проект на Постановление на МС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник отдел "Жизнен стандарт доходи от труд и социална икономика", дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 513

Дата на публикуване: 7.12.2016г.

За предложения и становища до 20.12.2016г.


Проект на Постановление на МС за определяне нов размер на минималната работна заплата

Проект на доклад

Оценка на въздействието

 

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник отдел "Жизнен стандарт доходи от труд и социална икономика", дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

 

тел. 02/8119 513

Дата на публикуване: 7.12.2016г.

За предложения и становища до 20.12.2016г.


Проект на Постановление на МС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

 

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник отдел "Жизнен стандарт доходи от труд и социална икономика", дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 513

Дата на публикуване: 7.12.2016г.

За предложения и становища до 20.12.2016г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2003 г.

Проект на Доклад

 

Лицe за контакт:

Елка Милева, държавен експерт в отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

ел. поща: emileva@mlsp.government.bg

тел: 02/8119 533

Дата на публикуване: 16.11.2016 г.

За предложения и становища до 30.11.2016 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на Доклад

Лицe за контакт:

Христо Симеонов, началник на отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

ел. поща:hr_simeonov@mlsp.government.bg

тел: 02/8119 546

Дата на публикуване: 12.08.2016 г.

За предложения и становища до 26.08.2016 г.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Мотиви

Лицe за контакт:

Стефка Лиманска – началник на отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

E-mail: slimanska@mlsp.government.bg

Tel: 02/8119 421

Дата на публикуване: 07.07.2016 г.

За предложения и становища до 22.07.2016 г.


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Доклад

 

Лицe за контакт:

Стефка Лиманска – началник на отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

E-mail: slimanska@mlsp.government.bg

Tel: 02/8119 421

Дата на публикуване: 14.06.2016 г.

За предложения и становища до 28.06.2016 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Доклад

 

Лицe за контакт:

Ивелина Шопска – юрисконсулт в отдел „Правно обслужване“, дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси“

E-mail: ivelina.shopska@mlsp.gevernment.bg

Tel:02 8119451

Дата на публикуване: 13.06.2016 г.

За предложения и становища до 27.06.2016 г.


 

Проект на Закон за изменение на Закон заратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. (Обн., ДВ, бр. 54 от 13.06.2008 г.)

Проект на РМС за одобряване на проект на Закон за изменение на Закон заратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. (Обн., ДВ, бр. 54 от 13.06.2008 г.)

Доклад до МС за одобряване проекта на РМС

 

Лице за контакт:

Добринка Бонева – главен експерт в отдел "Международни организации и международно сътрудничество“, дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“

e-mail: dobrinka.boneva@mlsp.government.bg

тел. 8119 508

Дата на публикуване: 25.03.2016 г.

За предложения и становища до 08.04.2016 г.


Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие по социална икономика 2016-2017 г.

Проект на План за действие по социална икономика 2016-2017 г.

Лице за контакт:

Теодора Тодорова - държавен експерт, дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

e-mail:  tdemireva@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 547

дата на публикуване:17.02.2016 г.


Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План с краткосрочни и средносрочни мерки за преодоляване на демографската криза

Лице за контакт:

Димитър Божилов - държавен експерт в отдел "ДПП", дирекция "СПДП"

e-mail: dbojilov@mlsp.government.bg

тел: 02/8119439

За предложения и становища:до 15.12.2015 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет заопределяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна Ос 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020"

Анотация

 

Лица за контакти:

Наталия Илиева – зам. главен директор на ГД ЕФМПП,

nilieva@mlsp.government.bg, 02/9329550

Гергана Върбанова, gvarbanova@mlsp.government.bg, 02/9329552

Снежана Александрова, alexandrova@mlsp.government.bg, 02/9329551

Дата на публикуване: 12.09.2015 г.

За предложения и становища до 26.09.2015 г.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Мотиви

 

Лице за контакти: Елка Милева, държавен експерт

E: mail: emileva@mlsp.government.bg

Tel: 02/8119-428

За предложения и становища до 31 май 2015 г.

 


 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin