Закони


Закони 

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Закон за хората с увреждания

Административнопроцесуален кодекс

 

Закон за администрацията

 

Кодекс за социално осигуряване

 

Кодекс на труда

 

Семеен кодекс

 

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Загл. изм. - Изв., бр. 11 от 1961 г.)

 

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

 

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

 

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

 

Закон за ветераните от войните на Република България (Загл. доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.)

 

Закон за военноинвалидите и военнопострадалите

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 

Закон за достъп до обществена информация

 

Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 

Закон за държавния служител

 

Закон за закрила на детето

 

Закон за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)

 

Закон за защита от домашното насилие (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.)

 

Закон за здравното осигуряване

 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

 

Закон за инспектиране на труда

 

Закон за интеграция на хората с увреждания

 

Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

 

Закон за корпоративното подоходно облагане

 

Закон за кредитиране на студенти и докторанти

 

Закон за малките и средните предприятия

 

Закон за медицинските изделия

 

Закон за Министерството на вътрешните работи

 

Закон за насърчаване на заетостта

 

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

Закон за правната помощ

 

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

 

Закон за професионалното образование и обучение

 

Закон за публичните финанси

 

Закон за пътищата

 

Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване и Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване

 

Закон за ратифициране на договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност

 

Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея

 

Закон за семейни помощи за деца

 

Закон за социалните услуги

 

Закон за социално подпомагане

 

Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

 

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

 

Заповед № РД01-47/17.01.2017 г. за утвърждаване на Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните

 

Закон за убежището и бежанците

 

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

 

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin