ДК 05_00-04

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


А Н К Е Т Н А  К А Р Т А


 ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ


 ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

        

                    УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

      Администрацията на Министерството на труда и социалната политика събира и анализира Ваши предложения, сигнали, похвали, оплаквания, прави проучвания чрез анкети, кутии за мнения и др. с цел измерване удовлетвореността на потребителите от предоставяните от нас административни услуги.

       В резултат от измерването на удовлетвореността предприемаме непрекъснато действия за подобряване на административното обслужване. Ако желаете да попълните нашата анкетна карта, отбележете с точка предпочетения от Вас отговор.

       Благодарим Ви предварително за участието в анкетата!

І.Използване на услуги
Използвали ли сте досега услугите на администрацията на МТСП? ДА НЕ
ІІ. Качество на предоставянето на информация
1. Лесно ли се намира информация за администрацията на МТСП и услугите, които извършва? Да Не Не знам
2. Лесно ли се открива информация за начина на достъп до услугите? Да Не Не знам
3. Писмената информация (табели, брошури, писма, формуляри) според Вас е:
- Ясна, лесно разбираема; Да Не Не знам
- точна; Да Не Не знам
- пълна. Да Не Не знам
4. Устните обяснения, които дават служителите, преценявате като:
- ясни , лесно разбираеми; Да Не Не знам
- точни; Да Не Не знам
- пълни. Да Не Не знам
ІІІ. Форми за достъп до информация
В тази колона -
само един отговор
В тази колона -
толкова отговора, колкото желаете
Първоначално научих за администрацията на МТСП и нейните услуги от … В бъдеще бих искал/а да получавам такава информация от …
1.Телевизия
2. Вестници / списания
3. Интернет
4. Информационно табло
5. Брошури / листовки
6. Роднини / приятели / познати
7. Личен разговор със служител на министерството
8.Телефонен разговор със служител на министерството
9. Нормативни актове и други документи
ІV. Отношение на служителите към клиентите
1. Служителите се държат с клиентите вежливо и с уважение Съгласен/на съм Не съм съгласен/на Не знам
2. Служителите се отнасят с мен по същия начин, както с останалите клиенти Съгласен/на съм Не съм съгласен/на Не знам
3. Служителите разбират моя проблем / моето запитване Съгласен/на съм Не съм съгласен/на Не знам
V. Зони за подобрения
Коя от формите за обслужване смятате, че най-много се нуждае от подобрение? Само един отговор!
1. Достъпът до информация
2. Количество на предоставяната информация
3. Качеството на предоставяната информация (яснота, точност, пълнота)
4. Отношението на служителите към клиентите
5. Знанията и уменията на служителите

6. Друго, уточнете

VІ. Информация за Вас, подателя на информацията
По един отговор на всеки въпрос!
1. Вие сте: Мъж Жена
2. На колко години сте? От 18 до 29г От 30 до 39г

От 40 до 49г

От 50 до 59г От 60 до 69г

На 70 и над 70 г

3. С какво образование сте?
нямам начално основно средно висше друго - какво
4. Към коя от групите се причислявате?
работодател работещ безработен, търсещ работа пенсионер учещ друга-уточнете

Задължително поле за попълване*: